Maskbeskrivningar / Stitch Guide

English below ↓

Innehåll:
 • Picot
 • Popkorn
 • Puff
 • Relief fastmaska framifrån
 • 2 stolpar tillsammans 
 • Relief stolpe framifrån 
 • 2 relief dubbelstolpar framifrån tillsammans 
 • Relief smygmaska bakifrån
 • Relief halvstolpe bakifrån
 • Relief stolpe bakifrån
 • Spikfastmaska
 • Stående fastmaska 
 • Stående Stolpe
 • Invisible join
Content:
 • Picot
 • Popcorn
 • Puff
 • Front post single crochet
 • Double crochet 2 stitches together
 • Front post double crochet
 • 2 front post trebles together
 • Back post slip stitch
 • Back post half double crochet
 • Back post double crochet
 • Spike single crochet
 • Standing single crochet
 • Standing double crochet
 • Invisible join

Picot / picot

Gör en (eller fler) luftmaska/or. Därefter en smygmaska genom främre maskbågen och i den främre vertikala tråden på fastmaskan (eller stolpen) du nyss gjorde. 

Make one (or more) chain. Then you make a slip stitch through the front loop and the front vertical loop in the single crochet (or dc) just made. 


Popkorn / Popcorn

Gör 4 stolpar i angiven maska. Ta av nålen från öglan och stick in i den första stolpen du gjorde. Därefter plockar du upp öglan igen och drar igenom. 

Make 4 double crochet in the same stitch. Drop the loop from your hook and then insert your hook in the first double crochet you made. Grab the dropped loop and pull it through the stitch. 


Puff / Puff

[omslag, stick ner nålen i angiven maska och dra igenom garnet till en längd som motsvarar en stolpe] 4 gånger. Omslag, dra nålen genom nålens alla 9 öglor. “stäng” puffen med en lm.

Yo, insert the hook into the stitch. Pull the yarn through the stitch. [Yo and insert the hook into the same stitch and yo again. Pull the yarn through the stitch] 3 more times. You should now have 9 loops on your hook. Yo and pull the yarn through all your loops. Make one chain to secure the puff.


Relief fastmaska framifrån / Front post single crochet

Stick in nålen framifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig fastmaska.

Insert your hook from the front around given stitch, from right to left, yarn over and finish your single crochet as usual.


2 stolpar tillsammans / Double crochet 2 stitches together

I detta exempel görs de 2 stolparna tillsammans i två maskor på det tidigare varvet men 2 stolpar tillsammans kan också göras i en maska.

Omslag, stick in nålen i angiven maska, omslag och dra igenom garnet, omslag och dra igenom två öglor. Omslag, stick in nålen i nästa angiven maska, omslag och dra igenom garnet, omslag och dra igenom två öglor, omslag och dra igenom de sista tre öglorna på nålen.

In this example the double crochet 2 stitches together is made in two stitches in the previous row, but you can also make the double crochet 2 stitches together in one stitch.

Yarn over, insert your hook in the specified stitch, yarn over and pull through, yarn over and pull through two loops. Yarn over and insert your hook in the next specified stitch, yarn over and pull through, yarn over and pull through two loops, yarn over and pull through the last three loops on your hook.


Relief stolpe framifrån / front post double crochet

Omslag, stick in nålen framifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig stolpe.

Yarn over, insert your hook from the front around given stitch, from right to left, yarn over and finish your double crochet as usual.


2 relief dubbelstolpar framifrån tillsammans / 2 front post trebles together

2 omslag, stick in nålen framifrån runt angiven maska, från höger till vänster. Omslag, dra igenom garnet. (Omslag, dra igenom 2 öglor) 2 gånger. Du har nu 2 öglor på virknålen. 2 omslag, stick in nålen framifrån runt nästa angivna maska, från höger till vänster. Omslag, dra igenom garnet. (Omslag, dra igenom 2 öglor) 2 gånger. Omslag, dra igenom 3 öglor.

Yo 2 times, insert your hook from the front around given stitch, from right to left, yo and pull trough. (Yo, pull through 2 loops) 2 times. You now have 2 loops on your hook. Yo 2 times, insert your hook from the front around next given stitch, from right to left, yo and pull through. (Yo, pull through 2 loops) 2 times. Yo and pull through 3 loops.


Relief smygmaska bakifrånBack post slip stitch

Stick in nålen bakifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig smygmaska.

Insert your hook from the back around given stitch, from right to left, yarn over and finish your slip stitch as usual.


Relief halvstolpe bakifrån / back post half double crochet

Omslag, stick in nålen bakifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig halvstolpe.

Yarn over, insert your hook from the back around given stitch, from right to left, yarn over and finish your halfdouble crochet as usual.


Relief stolpe bakifrån / back post double crochet

Omslag, stick in nålen bakifrån runt maskan på föregående varv, från höger till vänster, omslag och fullborda maskan som en vanlig stolpe.

Yarn over, insert your hook from the back around given stitch, from right to left, yarn over and finish your double crochet as usual.


Spik fastmaska / Spike single crochet

Gör en fastmaska med nedtag i en maska 1 eller 2 varv nedanför.

Work a single crochet into a stitch one or two rows below.


Stående fastmaska / Standing single crochet

Stick in nålen i angiven maska, omslag och dra igenom garnet. Omslag och dra igenom de två öglorna på nålen.

Insert your hook in the specified stitch, yarn over and pull loop through, yarn over and pull through the two loops on your needle.


Stående stolpe / Standing double crochet

Gör ett omslag innan du sticker in nålen i angiven maska, stick in nålen, omslag, dra igenom garnet och fullborda maskan som en vanlig stolpe.

Yo before you insert the hook in indicated stitch, insert the hook, yo, pull the yarn through and finish your double crochet as usual.


Invisible Join / Invisible join

Dra ut öglan och använd en stoppnål. Stick nålen genom båda maskbågarna på första maskan efter de lm som inleder varvet. Stick nålen genom bakre maskbågen på den sista maskan på varvet, dra åt försiktigt och fäst tråden som vanligt.

Pull out the loop and use a darning needle. Insert the needle through both loops of the first stitch after the starting chains made in the beginning of the row. Then insert the needle through the back loop of the last stitch of the row. Pull carefully and fasten the end as usual.